Existeixen molts tipus de speech comercials. Dependrà del canal de vendes on desenvolupem la nostra activitat comercial que haurem d’utilitzar unes o altres tècniques, essencials, per adaptar els recursos emprats a millorar el missatge.

Factors que afecten la comunicació

Ençà que anem a primària ens ensenyen que en la comunicació intervenen diversos factors:

discurso comercial
  • Emissor: És qui emet el missatge i per tant l’origen del que volem comunicar.
  • Receptor: És a qui va dirigit i qui rep el missatge.
  • Canal: És el mitjà pel qual es transmet el missatge.
  • Códi: És el mitjà a través del qual es construeix el missatge. Pot ser verbal (idiomes, braille, …) o no verbal (imatges, pictogrames, símbols, vídeos)
  • Missatge: És lo que es transmet, el que volem comunicar. És el contingut de la comunicació en si.
  • Context: És la situació extralingüística que envolta al missatge.

Tots els factors participen en la comunicació i han de tenir una coherència entre ells. No podem parlar a un client (receptor) en un idioma (codi) que no entengui, o en un registre lingüístic que no concordi amb la circumstància en què ens trobem.

Per tant, estudiar els factors que intervenen en la comunicació és important perquè el discurs comercial sigui el més efectiu possible.

Entendrem doncs, que el discurs o speech comercial ha de ser analitzat en detall perquè no falli cap dels factors que hi intervenen. Fer que el missatge sigui atractiu, adaptant el registre, el llenguatge, el missatge, o fins i tot el canal a afavorir que el Receptor pugui percebre el missatge d’una manera clara i amena per fer-lo més eficaç per assolir la finalitat per la qual es va crear.

¿Què és el Speech Comercial?

És el terme amb el que coneixem al conjunt de recursos que intervenen en l’elaboració d’un missatge per donar a conèixer un producte o servei. Està destinat a convèncer o persuadir el receptor perquè acabi adquirint el nostre producte.

Per tant, podem considerar que el discurs comercial va des de la imatge que projectem com a empresa (o venedors) fins al registre lingüístic que utilitzem en el missatge.

És molt important que el speech comercial sigui atractiu i resulti interessant al nostre interlocutor.

En ocasions, les empreses escriuen uns guions dissenyats per afavorir que els venedors convencin els possibles compradors. Però quan la conversa gira entorn a alguna cosa que se surt del que es preveia (context) el guió (missatge) deixa de ser efectiu.

El missatge i com transmetre-ho

Hem de tenir clar que de tots els factors que intervenen en la comunicació el més important és el missatge. Ja que és la intenció en si per la qual s’inicia la comunicació. És el que es vol comunicar.

És molt important tenir en compte altres factors de la comunicació, com pot ser el canal o el codi. Aquests podran influir en el missatge final i en el seu disseny. No és el mateix parlar per telèfon (independentment de l’idioma) que en persona en llenguatge de signes. I, per tant, el missatge s’ha d’adaptar al receptor. Si el receptor no entén el codi del missatge o no el rep (es perd al canal), deixa d’haver comunicació.

En l’àmbit empresarial, un catàleg ben dissenyat, imatges atractives del nostre producte, vídeos demostratius, … seran suports que complementaran el nostre discurs. Seran els millors complements del missatge en si.

Per a un comercial, disposar d’una eina que l’ajudi a millorar el seu discurs, és un punt a favor per impulsar i millorar les vendes.

En aquest cas, eines comurCollection ens permeten compartir arxius amb els nostres comercials, de forma immediata i donen la possibilitat d’oferir un missatge actualitzat i atractiu.

Factors que afecten el missatge

Quins factors poden afectar el missatge? Doncs tots ells poden i, de fet, afecten al missatge. Vegem els exemples:

Emissor: És l’encarregat de transmetre el missatge. Sobre aquest factor cau la responsabilitat d’expressar el missatge.

Canal: És el mitjà a través del qual viatja el missatge. L’aire en el cas d’un missatge verbal, el cable telefònic, el correu electrònic, … Si el canal falla el missatge no pot arribar al seu destí. Adequar el missatge al canal a través del qual es va a transmetre és imprescindible.

Códi: Hem de tenir en compte quin codi hem d’utilitzar perquè el missatge s’entengui. Perquè resulti comprensible per part del receptor. A més de l’idioma és important expressar-nos d’una manera clara i senzilla, adequada al nivell tècnic que tingui qui va a rebre el missatge.

Contexte: És una condició “sine qua non” adaptar el missatge al moment en què s’està emetent. No seria massa lògic anunciar torrons al juny.

I finalment, el receptor: Si el missatge no resulta interessant al receptor, probablement aquest no estarà interessat en rebre-ho. Ha de resultar atractiu i estar ajustat als seus interessos.

Com millorar el discurs comercial

Totes les empreses es dediquen al mateix: vendre. Per tant, totes les empreses han de desenvolupar i perfeccionar el seu discurs comercial.

Hi ha elements que resulten imprescindibles per millorar el discurs comercial:

  • Conèixer el producte a la perfecció, per poder exposar totes les seves característiques i poder resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir al client (receptor).
  • Involucrar al receptor en la comunicació. Si aconseguim el feedback del receptor podrem conèixer el seu nivell d’interès i podrem ser capaços d’adaptar el missatge per fer-lo més atractiu. A més, crear una implicació per part del receptor convertirà el discurs en una conversa. Si participa, pregunta, observa, … està demostrant interès en el que li estem exposant.
  • Mostrar empatia i emoció en el discurs. Posar-nos en la situació del client ens farà més fàcil poder proposar una oferta interessant. Contagiar la nostra emoció cap al producte. Atès que les emocions es contagien, projectar una emoció positiva cap al producte serà essencial.

A més d’aquests imprescindibles, pots ajudar al teu discurs amb suports visuals, com la nostra eina urCollection. En ella podràs portar tota la informació, vídeos i imatges relatives als productes que comercialitza la teva empresa, d’una manera segura. Sense gastar paper i de forma sempre actualitzada.

T’agradaria millorar el teu discurs comercial?

mejorar discurso